CONCESSIÓ DEL SERVEI DEL BAR DE LA PISCINA 2019

ANUNCI

Mitjançant resolució de l’alcaldia número 52/2019, es va aprovar l’expedient de contractació, amb el plec de clàusules administratives particulars per diversitat de criteris que han de regir la contractació de la concessió administrativa del servei de bar de la piscina durant l’estiu del 2019.

Aquells que estiguin interessats poden presentar la seva proposta abans  del dia 15 de maig de 2019.

El Pont d’Armentera, 24 d’abril de 2019

 

CONCURS “JA ÉS PRIMAVERA AL PONT D’ARMENTERA”

C/ La Planeta       Nom: Josefa O. S.C/ Major               Nom:  Mª Angels O. S. C/ Raval Nou          Nom: Lola  A.C/ La Parra                           Nom: Maria A. P.

C/ Hospital                         Nom: Isabel G. L.

C/ Hospital                           Nom: Antonia M. G.

C/ Darrera Vila               Nom: Carme S. D.

C/ La Parra                         Nom: Isabel B. A.

C/ Joan Prats                            Nom: Teresa F. M.

 

Passeig  Sant Isidre                         Nom: Eli F. H.

C/ Estenedors                                    Nom: Gloria J. A.

 

 

 

 

 

C/ La Sort                           Nom: Raquel L. B.

C/ Major                                Nom: Pilar M. G.

C/ Estenedors                    Nom: Maria Carme F. M.

C/ Montserrat                     Nom: Agusti D. M.

Passeig Sant Isidre            Nom: Nuri M. B.

C/ Montserrat                       Nom: Montse M.

C/ Joan Prats                             Nom: Rosa S. G.

C/ De Baix                                    Nom: Lurdes  A. B.

Concessió del servei del bar de la piscina 2018

ANUNCI

Mitjançant resolució de l’alcaldia número 68/2018, es va aprovar l’expedient de contractació, amb el plec de clàusules administratives particulars per diversitat de criteris que han de regir la contractació de la concessió administrativa del servei de bar de la piscina durant l’estiu del 2018.

Aquells que estiguin interessats poden presentar la seva proposta abans del 3 de juny de 2018.

El Pont d’Armentera, 23 de maig de 2018

PREINSCRIPCIÓ LLAR D’INFANTS CURS 2018-2019

Des del passat 1 de maig resta obert el termini per a preinscriure els nens i nenes a la llar d’infants municipal “Els Pontarrinets”. El termini per optar a una plaça finalitza el 31 de maig.

SERVEIS

Cursos:

 • Lactància (4 mesos – 1 any)
 • P1 (1 – 2 anys)
 • P2 (2 – 3 anys)

Horari per al curs 2018-2019:

 • De dilluns a dijous de 09:00 a 16:30
 • Divendres de 09:00 a 15.30 (en cas que el divendres sigui festiu, l’horari reduït s’anticiparà fins l’últim dia laborable de la setmana)
 • La Llar d’infants ofereix servei de guarda de 08:30 a 09:00

Cost:

 • Matriculació 150€
 • Quota mensual 150€
 • Servei de menjador (no implica cost addicional ja que cadascú es porta el seu menjar)
 • Material 50€

Per a realitzar la inscripció caldrà presentar la següent documentació: 

 • Sol·licitud d’inscripció.
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne.
 • Original i fotocòpia del llibre de vacunacions.

Oberta la convocatoria per l’ajut d’arranjament de façanes

En data 5 de març de 2018 s’ha aprovat la convocatòria de les subvencions per a la concessió ajuts individuals per actuacions d’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes amb la finalitat d’impulsar l’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes de titularitat privada, d’acord amb les bases particulars aprovades en sessió del Ple, data 27 de desembre de 2017.

Us animem a informar-vos a l’ajuntament del Pont d’Armentera i participar-hi d’aquests ajuts.

Bases particulars del procés d’adjudicació d’un habitatge, en règim d’arrendament

Bases

El Ple de l’Ajuntament del Pont d’Armentera, en sessió de data 27 de desembre de 2017, ha aprovat inicialment les bases particulars del procés d’adjudicació d’un habitatge, en règim d’arrendament al municipi del Pont d’Armentera amb la finalitat de satisfer la necessitat d’habitatge dels joves pontorrins que no disposin en l’actualitat d’un habitatge i vulguin accedir a aquest dret.

Mitjançant la present se sotmeten les bases a informació pública, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Durant aquest període, l’expedient i el text íntegre de bases reguladores del procés d’adjudicació d’un habitatge, en règim d’arrendament al municipi del Pont d’Armentera, estan disponibles a l’Ajuntament, dins l’horari d’atenció al públic, per la seva consulta. S’adjunta també a la present entrada les bases per a la seva consulta pública.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Si transcorregut aquest termini d’informació pública no es presenten ni reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es publicarà el text íntegre d’aquestes bases.

El Pont d’Armentera, 17 de gener de 2018

Jaume Graells Cisteró

Alcalde

Bases ajuts individuals per actuacions d’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes

bases façanes

El Ple de l’Ajuntament del Pont d’Armentera, en sessió de data 27 de desembre de 2017, ha aprovat inicialment les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió ajuts individuals per actuacions d’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes amb la finalitat d’impulsar l’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes de titularitat privada.

De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquest acord, juntament amb la resta de documentació de l’expedient, es sotmet a informació pública, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Durant aquest període, l’expedient i el text íntegre de bases reguladores de la subvenció, estan disponibles a l’Ajuntament, dins l’horari d’atenció al públic, per la seva consulta. S’adjunta a la present entrada les bases esmentades per a la seva consulta pública.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Si transcorregut aquest termini d’informació pública no es presenten ni reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es publicarà el text íntegre d’aquestes bases.