Activitats econòmiques

En l’agricultura hi podem trobar un notable predomini del cultiu de secà, els ametllers ocupen aproximadament un 75 % d’aquest. El sembrat ha quedat reduït a un cultiu secundàri. La vinya continua predominant a les terres bones, també hi ha cultiu d’olivera que en els últims anys ha anat en augment. En el cultiu de regadiu, l’avellaner es el conreu predominant. Les terres de regadiu representen un 5 % dels cultius, nodrits principalment amb l’aigua del riu Gaià. Actualment el 17 % del terme municipal es cultiva i el 25 % es zona forestal.

L’activitat ramadera es gairbé inexistent.

Hi ha un cert percentatge d’indústria, principalment tèxil, això fa que l’economia de les families acostumi a ser mixta i que poques families puguin viure exclusivament de l’agricultura.