Mostra totes les entrades de admin

Oberta la convocatoria per l’ajut d’arranjament de façanes

En data 5 de març de 2018 s’ha aprovat la convocatòria de les subvencions per a la concessió ajuts individuals per actuacions d’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes amb la finalitat d’impulsar l’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes de titularitat privada, d’acord amb les bases particulars aprovades en sessió del Ple, data 27 de desembre de 2017.

Us animem a informar-vos a l’ajuntament del Pont d’Armentera i participar-hi d’aquests ajuts.

Bases particulars del procés d’adjudicació d’un habitatge, en règim d’arrendament

Bases

El Ple de l’Ajuntament del Pont d’Armentera, en sessió de data 27 de desembre de 2017, ha aprovat inicialment les bases particulars del procés d’adjudicació d’un habitatge, en règim d’arrendament al municipi del Pont d’Armentera amb la finalitat de satisfer la necessitat d’habitatge dels joves pontorrins que no disposin en l’actualitat d’un habitatge i vulguin accedir a aquest dret.

Mitjançant la present se sotmeten les bases a informació pública, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Durant aquest període, l’expedient i el text íntegre de bases reguladores del procés d’adjudicació d’un habitatge, en règim d’arrendament al municipi del Pont d’Armentera, estan disponibles a l’Ajuntament, dins l’horari d’atenció al públic, per la seva consulta. S’adjunta també a la present entrada les bases per a la seva consulta pública.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Si transcorregut aquest termini d’informació pública no es presenten ni reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es publicarà el text íntegre d’aquestes bases.

El Pont d’Armentera, 17 de gener de 2018

Jaume Graells Cisteró

Alcalde

Bases ajuts individuals per actuacions d’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes

bases façanes

El Ple de l’Ajuntament del Pont d’Armentera, en sessió de data 27 de desembre de 2017, ha aprovat inicialment les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió ajuts individuals per actuacions d’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes amb la finalitat d’impulsar l’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes de titularitat privada.

De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquest acord, juntament amb la resta de documentació de l’expedient, es sotmet a informació pública, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Durant aquest període, l’expedient i el text íntegre de bases reguladores de la subvenció, estan disponibles a l’Ajuntament, dins l’horari d’atenció al públic, per la seva consulta. S’adjunta a la present entrada les bases esmentades per a la seva consulta pública.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Si transcorregut aquest termini d’informació pública no es presenten ni reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es publicarà el text íntegre d’aquestes bases.

Projecte Pavimentació i serveis al Raval Nou

plànols
preus
memòria
Aprovat inicialment el projecte d’obres “Pavimentació i serveis al Raval Nou” mitjançant acord del Ple de data 27 de desembre de 2017, redactat pels Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost per contracte de 165.697,69 euros, se sotmet a informació per termini de trenta dies, des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, podeu trobar la memòria, els plànols i els preus de l’obra en aquesta entrada.
En cas de no presentar-se reclamacions i/o al·legacions l’acord esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat de nova publicació.
Es fa públic perquè se’n prengui coneixement.
El Pont d’Armentera, 17 de gener de 2018
L’alcalde,
Jaume Graells Cisteró