Bases ajuts individuals per actuacions d’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes

bases façanes

El Ple de l’Ajuntament del Pont d’Armentera, en sessió de data 27 de desembre de 2017, ha aprovat inicialment les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió ajuts individuals per actuacions d’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes amb la finalitat d’impulsar l’arranjament de façanes en mal estat i tancament de parcel·les urbanes de titularitat privada.

De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquest acord, juntament amb la resta de documentació de l’expedient, es sotmet a informació pública, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Durant aquest període, l’expedient i el text íntegre de bases reguladores de la subvenció, estan disponibles a l’Ajuntament, dins l’horari d’atenció al públic, per la seva consulta. S’adjunta a la present entrada les bases esmentades per a la seva consulta pública.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Si transcorregut aquest termini d’informació pública no es presenten ni reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es publicarà el text íntegre d’aquestes bases.