Bases particulars del procés d’adjudicació d’un habitatge, en règim d’arrendament

Bases

El Ple de l’Ajuntament del Pont d’Armentera, en sessió de data 27 de desembre de 2017, ha aprovat inicialment les bases particulars del procés d’adjudicació d’un habitatge, en règim d’arrendament al municipi del Pont d’Armentera amb la finalitat de satisfer la necessitat d’habitatge dels joves pontorrins que no disposin en l’actualitat d’un habitatge i vulguin accedir a aquest dret.

Mitjançant la present se sotmeten les bases a informació pública, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. Durant aquest període, l’expedient i el text íntegre de bases reguladores del procés d’adjudicació d’un habitatge, en règim d’arrendament al municipi del Pont d’Armentera, estan disponibles a l’Ajuntament, dins l’horari d’atenció al públic, per la seva consulta. S’adjunta també a la present entrada les bases per a la seva consulta pública.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Si transcorregut aquest termini d’informació pública no es presenten ni reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i es publicarà el text íntegre d’aquestes bases.

El Pont d’Armentera, 17 de gener de 2018

Jaume Graells Cisteró

Alcalde