Calendari de pagament de tributs municipals

Calendari Fiscal

Concepte Període
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 31/03/2016 al 31/05/2016
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 31/03/2016 al 31/05/2016
TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 31/03/2016 al 31/05/2016
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 31/03/2016 al 31/05/2016
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 30/06/2016 al 31/08/2016
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 29/07/2016 al 30/09/2016
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 30/09/2016 al 30/11/2016