Calendari de pagament de tributs municipals

Calendari Fiscal

Concepte Període
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA Del 30/03/2018 al 31/07/2018
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA Del 30/03/2018 al 31/07/2018
TAXA OCUPACIO DOMINI PUBLIC Del 30/03/2018 al 31/07/2018
TAXES I PREUS PUBLICS AGRUPATS Del 30/03/2018 al 31/07/2018
IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA Del 29/06/2018 al 31/08/2018
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 27/07/2018 al 28/09/2018
TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES Del 15/10/2018 al 17/12/2018