Concessió del servei del bar de la piscina 2018

ANUNCI

Mitjançant resolució de l’alcaldia número 68/2018, es va aprovar l’expedient de contractació, amb el plec de clàusules administratives particulars per diversitat de criteris que han de regir la contractació de la concessió administrativa del servei de bar de la piscina durant l’estiu del 2018.

Aquells que estiguin interessats poden presentar la seva proposta abans del 3 de juny de 2018.

El Pont d’Armentera, 23 de maig de 2018