CONCESSIÓ DEL SERVEI DEL BAR DE LA PISCINA 2019

ANUNCI

Mitjançant resolució de l’alcaldia número 52/2019, es va aprovar l’expedient de contractació, amb el plec de clàusules administratives particulars per diversitat de criteris que han de regir la contractació de la concessió administrativa del servei de bar de la piscina durant l’estiu del 2019.

Aquells que estiguin interessats poden presentar la seva proposta abans  del dia 15 de maig de 2019.

El Pont d’Armentera, 24 d’abril de 2019