Projecte Pavimentació i serveis al Raval Nou

plànols
preus
memòria
Aprovat inicialment el projecte d’obres “Pavimentació i serveis al Raval Nou” mitjançant acord del Ple de data 27 de desembre de 2017, redactat pels Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost per contracte de 165.697,69 euros, se sotmet a informació per termini de trenta dies, des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, podeu trobar la memòria, els plànols i els preus de l’obra en aquesta entrada.
En cas de no presentar-se reclamacions i/o al·legacions l’acord esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat de nova publicació.
Es fa públic perquè se’n prengui coneixement.
El Pont d’Armentera, 17 de gener de 2018
L’alcalde,
Jaume Graells Cisteró

Modificació de la distribució d’aigua al municipi

S’esta modificant el recorregut de la xarxa d’aigua que dona subministre a la zona del carrer Calvari.

Actualment travessa pel mig del poble, quan finalitzin les obres passarà pel carrer Orquestra Galants, Passeig de Sant Isidre i Avinguda de Catalunya, amb aquesta obra es pretén millorar el desnivell i l’aïllament de la xarxa d’aigües i que si hi ha un problema al carrer Calvari no suposi l’inconvenient d’haver de tallar l’aigüa de tot el poble.

Reparació dels fonaments del Pont de les Famades

Durant aquest mes de gener s’ha fer la reparació dels fonaments del Pont de les Famades que va estar malmès durant la riuada de l’1 de novembre de 2015, tot i que els fonaments originals no van estar danyats des d’arquitecura es va recomanar posar un reforç per a prevenir futures riuades.