Projecte Pavimentació i serveis al Raval Nou

plànols
preus
memòria
Aprovat inicialment el projecte d’obres “Pavimentació i serveis al Raval Nou” mitjançant acord del Ple de data 27 de desembre de 2017, redactat pels Serveis Tècnics de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost per contracte de 165.697,69 euros, se sotmet a informació per termini de trenta dies, des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, podeu trobar la memòria, els plànols i els preus de l’obra en aquesta entrada.
En cas de no presentar-se reclamacions i/o al·legacions l’acord esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat de nova publicació.
Es fa públic perquè se’n prengui coneixement.
El Pont d’Armentera, 17 de gener de 2018
L’alcalde,
Jaume Graells Cisteró