Retribucions dels càrrecs electes.

Els regidors de l’Ajuntament del Pont d’Armentera no reben ni han rebut cap retribució ni indemnització per assistència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats durant la legislatura 2015-2019.